menu close menu

Trénovanosť je výsledkom dlhodobej adaptácie organizmu športovca na tréningové zaťaženie. Trénovanosť vzniká, rozvíja sa a udržuje sa jedine systematickým dlhodobým tréningom. Nevyhnutnou súčasťou riadenia tréningového procesu je diagnostika. Dáva nám objektívne spätné informácie o aktuálnom stave trénovanosti športovca v jednotlivých zložkách prípravy t.j. kondičnej , technickej , taktickej, psychickej a teoretickej. Pri zisťovaní úrovne trénovanosti je dôležitým východiskom poznanie štruktúry športového výkonu.

V športovej praxi bežca sa v diagnostike trénovanosti zameriavam na limitujúce faktory športového výkonu a to zisťovaním vybraných fyziologických ukazovateľov, ktoré výrazne ovplyvňujú výkonnosť v behoch na stredné a dlhé vzdialenosti a zohrávajú taktiež dôležitú úlohu pri tvorbe tréningového procesu.

Samotný proces zotavenia či už krátkodobého alebo dlhodobého tréningového plánu príp. ročného tréningového cyklu (RTC) realizujem v nasledovných krokov :

  • vstupná športová anamnéza
  • testovanie všeobecných a špeciálnych ukazovateľov v závislosti na štruktúre športového výkonu
  • laktátový test
  • zostavenie laktátovej krivky (LA), určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu + zodpovedajúce hodnoty srdcovej frekvencie a dosiahnuté rýchlosti behu (SF AEP , SF ANP , R AEP , R ANP)
  • individuálne zostavenie tréningových zón a tréningového plánu
  • kontrolný odber laktátu na overenie aktuálnej úrovne trénovanosti

Na základe znalosti priebehu LA – krivky, je možné nielen hodnotiť efektivitu predchádzajúceho tréningového zaťaženia , ale tiež je možné stanoviť najúčinnejšiu intenzitu tréningového zaťaženia pre rozvoj aeróbnych a anaeróbnych schopností.